diff3
zero_entropy_language
this_blog
git_zero
hello_world